Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Om brister som innebär fara för annan olyckshändelse än en brand upptäcks vid kontrollen skall den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om detta.

Anläggningen bör kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar.
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
  • Temperatur
  • Tryckförhållanden
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak. Kontrollen skall huvudsakligen utföras okulärt, men vid misstanke om felaktigheter, som inte kan fastställas okulärt, kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Som exempel på sådan utökad kontroll kan nämnas behov av täthetsprovning för att konstatera otätheter i en rök/eller avgaskanals omslutningsvägg, mätning av rökgas eller yttemperatur, om inte detta kan bedömas på erfarenhetsmässiga grunder.

Kontakta oss för mer information.